MUSIK & TEXTE

Einige textliche Kostproben aus dem vielfältigen KLABES Repertoire. Das jeweils fett Gedruckte sind die Refrains.
„Flönz“ sogar in bewegten Bildern. Weitere Videos sind in Planung.
Die Musik könnt ihr auf allen gängigen Portalen streamen oder downloaden.

Viel Spaß!

„BLONDES JEFF“

Do mäs mich heiß, un blies selves köhl,
bei mir doheim, und em Jewöhl,
su off Do liss in minger Hand,
su off nemms Do mer dä Verstand.

Do wees jän op de Häng jedrare,
zoeesch bes Do noch ärch beschlare,
doch et deiht nit lange duure,
kann mer Dich voll und janz durchloore.

Do bes et blonde Jeff us Kölle, un Do jeihs mer durch dä Kopp,
et jeiht nit met Der un nit ohne, do mähs mich jedesmol beklopp,
Do bes et blonde Jeff us Kölle, und Do jeihs mer durch dä Senn,
et jeiht nit met Der un nit ohne, och wann ich donoh pleite ben.

Wä Dich jebötz, es sich jewess,
dä hät flöck Schuum ahn singer Schnüss,
Hoppe un Malz bei mer verloore,
doch us däm Zeuch, bes Do jeboore.

REFRAIN

BRIDGE
Do bes dä Draum, dä jede Jeck well,
kritt hä och Schröm un öhntlich op d´r Deckel,
et hät esu mancher sich en Der verdonn,
süht hä di zart Fijürche vür sich stonn.

REFRAIN

„DRINKE“


Es üch dat allt opjefalle, wo de janze Welt vun schwaad,
dat et Klima heisser weed, em Summer öm de 40 Jrad,
Junge Lück dun dat verdrare, künnt et noch vill heisser sin,
Doch kütt mer eetz ens en de Johre, jeiht mer bei d´r Hetz bahl en.
Fröch einer bei däm drömeröm, wie jeiht mer met däm Wedder öm.

Drinke, immer widder jet drinke,
jede halve Stund e Jläsje voll,
Wasser, immer widder jet Wasser,
och Saff un Tee, doch keine Alkohol, keine Alkohol


Loss Rollade un Jalousie bei dä Hetz am Beste unge,
weil die janze Sunnestahle, durch et Finsterjlas renkumme,
Doht des murjens, wann et kööl es drusse durch de Strooße laufe,
un all die Saache die mer bruch, vür´m Fröhstück plane enzekaufe,
De Meddachshetz is noch nit do, un met vill Jlöck de Luff noch klor …un

REFRAIN

Stich ding Fööss ens en et Wasser, wie et us em Kränche kütt,
jeder hätt ene ahle Emmer, oder och en Wäschebütt,
Op de Stehn ne kahle Lappe, määt dich fresch un flöck alät,
dat do jesund blievs bei dä Hetz , dat wor uns allt dat Leedche wäät,
un dann leev Lück doht nit verjesse, em Summer nit esu fett ze esse …un

REFRAIN

BRIDGE
Wat de Bläck Fööss allt jesunge, die vum d´r Stadt bestätigt han,
et edelste d´r Lebensmittel, kütt us dingem Wasserhahn,…dröm

REFRAIN
Drinke, immer widder jet drinke,
jede halve Stund e Jläsje voll,
Wasser, immer widder jet Wasser,
och Saff un Tee, doch keine Alkohol, keine Alkohol
…eetz wann et dunkel weed! ;- ))

„CORONA SCHOTZJESETZ“

Text im Video…

„FLÖNZ“

Die Ode an eine kölsche Spezialität!

Ich ben in Köln jebore,
janz in der Nöh vum Rhing,
un kunt us mingem Finster
vum Dom de Spetze sin.
Ich han doheim jesesse
un kölsche Wööt jelihrt,
met Leeder vun de Höhner
un de Bläck Fööss afjefiert.

Et hät alles nix jenötz,
selvs dä Jeißbock op d´r Mötz,
denn ich krijje et nit hin,
ne echte kölsche Jung zo sin.
Et wor alles ömesöns,
denn bes hück – maach ich kein Flönz


Ich han se en d´r Pann jebrode,
en Öl un Essich enjelaat,
met Rohm se opjeschlage,
als Dessert parat jemaat.
Met Kies se övverbacke,
als Spajettizaus serveet
en Stängelche jeschnedde
un en Frittefett friteet

Refrain

Ich han se enjefrore,
wat zovill es, es zovill
ich krät se nit jebesse
et wor jetz Flönz am Still.
Dä Draum es opjejovve,
ne echte kölsche Jung zo sinn,
dröm steckt üch ühre Flönz do,
wo ehr hinwollt hin

Refrain


Flönz, Flönz, Flönz, ich maach kein Flönz.
Flönz, Flönz, Flönz nit för ömesönz.
Flönz, Flönz, Flönz, ich maach kein Flönz.
Flönz, Flönz, Flönz nit ens ömesönz.

Refrain

2x
Doch wann ihr wollt, wann ihr wollt, wann ihr wollt,
doot drüvver laache…
denn för Blootwoosch künnt ich mich vermaache.


„En d´r JENOSSESCHAFF

Do määhs de Düür op, jeihs eren, un plötzlich steihs do meddendren,
en däm kleine Jlöck, wat sich ding Wunnung nennt.
Do kenns Ding Veedel un ding Stroß, all die Minsche he em Huus,
en däm mer Dich ald lang, als joode Nohber kennt.
För de Frau Schmitz vun nevvenahn, nemmste jähn e Päckche ahn,
jeihs för de ahle Webers bovven ens mim Hunk..
Un bruch et Tina ens e Ei, jo dann jiss’te ihr ald zwei,
denn joode Nohberschaff, die brengste op dr Punk.

En d´r Jenosseschaff, jeiht zwar de Poss nit aff,
doch wellste ruhich un secher wunne, bess do he nit in de Bunne,
bei ner Meet, die mer sich noch lieste kann,
en d´r Jenosseschaff do beste jlöcklich dran.


Do bess sigg Johre Mitglied he, dat wor en wunderbar Idee,
domols vun d´r Mamm, he Jeld zo envesteere,
Siggdäm bess de he Zohuss, bruchs nit mieh us d´r Wunnung russ,
doch su jet muss dr Minsch zoeetz ens liere.
Un weed de Heizung ens nit wärm, nemmp Dich he keiner op de Ärm,
do bruchs nor ahnzoroofe un et weed gemaat.
Plötzlich schellt et ahn d´r Düür, steiht he ald do d´r Herr Monteur,
un do häss noch nit ens zwei Daach drop jewaat.

Refrain

Wie ein Familich steiht mer do, un däm dä entrick weed schnell klor,
dat en däm Lade Freud un Leid, janz eng zesamme steiht.
Weed d´r Frau Meyer et zovill, klopp die flöck mem Besemstill,
ahn de Deck, weil bovve einer zo scheef singe deiht.
Kütt drette Stock e Kind zur Welt, weed unge dä Pastur bestellt,
määt de Frau Jroß em Äädjeschoss ehr Auge zo.
Dun sich de Müllers murje trenne, un zom Scheidungsanwalt renne,
trick en dä Wunnung nevvenahn d´r Huusfründ en.

Refrain

Doch op eins dun die em Büro Wäät drop läje,
dat mer et Huus, dä Hoff un och dä Keller fäje.
Weed dat verjesse, heis et flöck “die ahle Wutz”,
dä hätt ald widder nit et Treppehuus jeputz….

Refrain (2x)


„SPASS JÄJE HASS“

Die jolde Medde, leeve Jung, die dun niemols verloße.
Do jon se hin un schmieße Stein en unsere kölsche Stroße.
Fies schwade dun se all ejal, janz Rächte un janz Linke.
Un alles wat weed radikal, dat deit zum Himmel stinke.

Mer maache Spass jäje dä Hass,
dun leever baue, als uns zo verhaue.
Mer maache Freud uns zo jeder Zick,
mer losse Metminsche nit us em Bleck.


Ov Pro und Contra fremde Lück, sollst do nit üvverdriev.
Ich rode Dir bei däm Verzäll, stets brav und sachlich blieve.
Et jitt för op dä Hot zu haue doch kein schöner Saache,
däm fiese Mopp de Zäng ze zeige, wie met unserem Laache.

Refrain

Met „Jott es jroß“ weet randaleet, dat es nit zo verdrage,
do wäde Minsche schikaneet, met Knöppele jeschlage.
Em Name vun d´r Religion, leet manche Minsch sing Bloot,
nu froch ich üch bei all däm Kreech, wat für ne Jott fingk su jet jot?

Refrain


„FAS ENS ZICK“

Mer han jesunge, jedanz un jelaach,
han uns ene schöne Fastelovend jemaat,
all die jecke Jecke, d´r Zoch esu bunt,
dausend Bützjer op d´r Mund,
Doch eines dat es klor,
su kann et nit blieve dat janze Johr…

Jetz weed et fas ens Zick,
sich op sich zo besenne.
Jo, jetz weed et fas ens Zick
sich selves ens widder ähnz zo nemme.
Sin mer Kölsche och jeck op Karneval
aff Äschermettwoch sin mer widder all normal
Denn alles hät sing Zick – wat e Jlöck.


Un han mer dä Winter endlich usjedrieve,
lieje am Strand en d´r Hollywoodlieje.
40 Jraad em Schatte wat en Temperatur,
wat määt dat blöde Thermometer dann nor?
Dann weed uns eines klor,
su kann et nit blieve dat janze Johr.

Jetz weed et fas ens Zick
sich op sich zo besenne.
Jo, jetz weed et fas ens Zick
sich selves ens widder ähnz zo nemme.
Sin mer Kölsche och jeck op Sunnebrand,
fänk de Schull ahn, kumme all widder ahnjerannt.
Denn alles hät sing Zick – wat e Jlöck.


Eh de dich versühs es et widder Advent,
han ich dann et janze Johr verpennt:
Ald widder sin övverall schon Lämpcher ahn,
Ich weiß, dat ich noch nit alle Jeschenke han.
Doch eines dat es klor,
su kann et nit blieve dat janze Johr.

Jetz weed et fass ens Zick ,
sich op sich zo besenne.
Jo, jetz weed et fass ens Zick,
sich selves ens widder ähnz zo nemme.
Jetz weed et fass ens Zick,
op de decke Trumm ze schlare.
Jetz weed et fass ens Zick,
en d´r Weetschaff afzejare.
Denn mer Kölsche sin jeck op Karneval,
an Fastelovend sin mer widder all normal.
Denn alles hät sing Zick – wat e Jlöck.


„SCHMACHTEFON“

Ich jevve jo zo, ich hat jet jedrunke,
doröm ben ich op Heim ahn, en dr Schlof jesunke.
Dat he Endstation es, dat wood noch sicher jeroofe.
Doch dat han ich nit jehoot, do wor ich jo am schloofe.
Die Bahn wor zo, et Leech wor us, un ich ben waach jewoode,
Et wor keiner en d´r Fahrzeughall, dat kuntet ehr üch roode.
Dat einzije en d´r Täsch, dat wor et Schmachtefon,
met winnijer als 2% beim nöchste Klingelton.

Jank doch bitte, bitte ahn et Telefon dran oder
dun mer ne Jefalle un roof mich ens ahn.
Ich weede he janz sicherlich noch raderdoll,
ald widder es, ald widder es dinge Mählbox voll.


Ich wor am renoveere, wat sin muss dat muss sin.
Doröm ging ich op dr Leider, tirek noh bovve hin.
En Deckelamp wor afzeschruve, dat wor minge Job,
op einmol jov et ene Knall, die Leider, die wor fott.
Met einer Hand kunnt ich noch ahn de Strippe packe,
doch die Deck wor ziemlich huh, un dat wor echte Dress,
et Schmachtefon wor en d`r Botz un dat wor mie Jlöck,
et Huus wor leer, die Pänz all fott, ming Frau wor op Jöck.

Refrain

Op Kressdääch han ich dat Problem, wat jede Kääl kennt,
dat mer op d´r letzte Deu eetz zom Enkaufe rennt.
Jetz hat ich dat Jlöck, dat ich dä Hätzenwonsch fund
un met däm pinke Ponny ahn d´r Kass ahnstund.
Doch keine Grosche en d’r Täsch, mie Jeld dat loch Zohuss,
un dat, ich soch et op d’r Uhr, koot för Ladeschluss!
Et Schmachtefon för metzenemme hat ich nit verpennt,
do soch ich et alt om Display, under 2%.

Refrain (2x)

…ich krije he noch jet ahn et Hätz,
ald widder es bei dir besetz!


„JRÖNE DUME“

Minge Jaade hätt vielleich su 50 Meter em Quadrat,
doch för jet dren zo dun, do hatt ich vill ze lang jewaat.
Dä Dschungel vun janz Kölle litt jetz hinger mingem Huus,
ich kumme ald sick Woche nit zor Jaadepootz erus.

Em Huus do kann mer övver Daach met ohne Lamp nix sin,
denn durch de Finster fällt em Sommer jar kein Leech erin.
Bess ahn d´r eezte Stock eran es alles zo jewahße,
dat janze Jröns un och dä Bösch han ich op d´r Terrasse.
Jetz weed et langsam Zick, dat mich jet noh drusse trick.

Mer fählt dä jröne Dume, ich kann maache wat ich well,
manchmol jeeße ich zo winnich, manchmol jeße ich zovill.
Ich krieje Büüle ahn de Finger wann ich nor ne Spaate sin,
doröm leet mich och ming Frau nit mieh en d´r Jaade ren.


Sei kumme och vun Wuppertal un Jläbbisch ald he hin,
öm su en Stöck vun unberührt Natur ens ahnzosinn.
Ahnjeblich han se en d´r Stroß e Plänzje fassjestellt,
dat jitt et nor ahn mingem Huus, söns nirjens op d´r Welt.
Dröm eetz ens afjewaat, bevür mer jet verkeet jemaat.

Refrain

Ming Döchterche setz ahn d´r Huusdüür, ahn d´r Entrettskass,
Minge Jung määt Führunge, denn dat määt ihm Spass.
Ming Frau verköf Jetränke un och Woosch he ahn de Lück,
nor einer dä hät nix zo dun, en d´r janze Zick.
Dröm läje ich mich zoröck, un jeneeße ens die Zick.

Refrain

Dä Keukehoff hätt zo jemaat, wä well noch Tulpe sin,
statt desse kütt d´r Holländer met Busse jetz he hin.
Dröm drink ich ene Schabau, denn wä fuul es, es och schlau.

Refrain


„Lang STINA“

Et wor op Fastelovend, ich hat jrad Fierovend,
do ging ich en de Weetschaff op dr Eck.
Do nohm ich mer e Bier un e Röggelche met Kies,
un wie ich su do soß un ming Brüdche jrad jeneeß,
do steiht et op einmol en dr Dür,
un ich, ich fing tireck öntlich För.

Et wor e su lang Stina un ich, ich fand dat prima,
un nohm en mingem Suff, dat lange Stina met noh Huus,
denn Fastelovend ben ich för nix fies.
Dröm nohm ich mer dat klapperije Bies,
un hück weiß ich ald nit mieh, wie dat lange Stina heeß.


Et wor am Äschermettwoch, als ich en de Kaschämm kroch,
do soß do su ene Kääl, dä luurte ald esu schääl,
dat wor dä Kääl vum Stina, dat leef nit esu prima,
Mensch, hät ich dat jewoß, nöhm ich dat Bies nit met noh Huus,
jetz steiht dä op einmol vür mir, un ich, ich kunnt doch janix dofür.

Refrain (2x)


„LEED FÖR DICH“

D´r Schlüssel stich em Zündschloss un ich setz en mingem Waare,
en Jedanke ald em Büro, doch ich wollt Dir noch jet saare,
Bess jraad noch han mer zwei su schön am Fröhstücksdesch jesesse,
doch dat Wichtigste vum Daach, dat han ich bahl verjesse.

Kumm ens bei mich bei minge Sööße, ich verzäll d´r ens jet us em Blösje.
Do weiss doch wat mer Kölsche nit saare künne,
fass esu ald däte mer uns de Schnüss verbrenne,
wat all die schwölztije Julios singe,
kann ne Kölsche nit övver de Leppe brenge.
Doch bei Sunnesching und Rään, saach ich Dir ihwich ich han Dich jään,
un övverhaupt un ahn för sich, schläät mi Hätz, mi Hätz nor för Dich.


Mer han noch vill zo laache, och noh all dä lange Johre.
Un mer kennt sich niemols janz, hätt och noch su manche Frore.
Doch mer künne stundelang stell zesamme jonn,
weil mer uns ald em Levve och ohne Wööt verstonn.

Refrain

Em Kopp do kann sich jede Kääl su manch Luffschlössje baue.
Un em Draum do süht hä sich dann stonn, nevve schönste Modellfraue.
Doch de Wohrheit zo erkenne, muss ich mich nit lang besenne,
denn schöner wie do bess, hätt ich Dich nit dräume künne.

Refrain

För Dich do dät ich nor em Hoot, övver de Huhstrooß renne,
em deefste Winter en nem Stall bei Ochs un Essel penne.
För Dich wööd ich Prinz Karneval em Himalaya wääde,
un met Dir zesamme han ich ald dä Himmel he op Äde.
Doch eins dat schlaach Dir us em Kopp, dat dun ich nit zom verrecke,
och met Dir zesamme dät ich NIE …noh Düsseldorf ömtrecke…

Refrain